loading...
   
 
  MESLEK DALLARI

Makina Mühendisliğini tanıyalım
Kenidnize kişilik testi yapın

Meslek dallarını tanıyalım
Online iş ilanları
Kişisel gelişim videoları


 

MESLEK DALLARI ÇOK FAZLA OLDUGU İÇİN BİR ÇOK SAYFAYA AYIRDIK GENELDE HARF SIRASINA GÖRE


Meslek seçerken hangi kişisel özelliklerimizi göz önüne almalıyız?

Ekonometri

Ekonometri programı iktisat kanunlarının ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının niceliksel olarak incelenmesi, uygun kararların alınması gibi konularda eğitim yapar. Ekonometri programına girmek isteyenlerin her şeyden önce sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan, sosyal olaylara ilgili ve disiplinli çalışmaya alışkın kimseler olmaları gerekir. Ekonometri bölümünü bitiren kimselere "Ekonometri Lisans Diploması" verilir. Bu diplomaya sahip olanlar çeşitli kurumlarda "Ekonometrist" ünvanını alır. Ekonometristler, lisans öğrenimi boyunca iktisat öğrencilerinin aldıkları önemli temel ve uygulamalı iktisat derslerinin çoğunu aldıkları için iktisat mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir ve aynı veya benzer işleri yapabilirler. Buna ek olarak aldıkları dersler daha çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için çalıştıkları kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat alanlarında uygulamaya dönük araştırmalar yapabilirler. Bu bölümü bitirenler iktisat ve işletme mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilirler; ancak daha çok bu alanların uygulama birimlerinde görev alırlar.

Diş hekimliği

Diş hekimliği programı, ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması, diş ve diş etleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile takma diş yapımı konularında çalışacak sağlık personelini (diş hekimlerini) yetiştirir ve bu alanda araştırma yapar.
Diş hekimliği fakültelerine girebilmek için üstün bir akademik yeteneğin yanı sıra fen derslerinde başarılı olmak gerekir. Diş hekimliği eğitiminin uygulamalı kısmı, el ve parmak becerisi, uzay ilişkileri yeteneği ve estetik görüş gerektirmektedir.
Diş hekimliği fakültesinin ilk iki yılını başarı ile tamamlayan öğrenciye "Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans Diploması", beş yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren öğrenciye ise "Diş Hekimliği Yüksek lisans Diploması" ve "Diş hekimi" ünvanı verilir.
Diş hekimleri, serbest çalışabilecekleri gibi devlet kuruluşunda da görev alabilirler. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabibler Odası'na başvurması, Sağlık Bakanlığı'ndan muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na bildirmesi gerekir.
Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler. Diş hekimleri Türk Tabibler Odası'na üye olmak zorundadırlar. Diş hekimlerinin bir kısmı da uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde görev almaktadırlar.
Serbest çalışmak isteyen bir diş hekiminin muayenehane açacak, alet ve malzeme alacak kadar sermayesi olmalıdır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-elektronik mühendisliğinin amacı, kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve sistemin bakımıyla ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır.
Bu bölümü bitirenlere programın adını taşıyan "Mühendislik Lisans Diploması" verilir. Elektrik elektronik mühendisleri üretme, iletme ve dağıtmayla ilgili sistemlerin, programların yapılması, geliştirilmesi kullanılması ve denetimiyle ilgili sistemlerin, projelerin yapılması, geliştirilmesi kullanılması ve denetimiyle ilgilenir. Ayrıca telgraf telefon haberleşmesinden uydu optik haberleşmesine, enerji üretiminden bilgisayarla bilgi üretimine, ev aletlerinden tıp aletlerine kadar yayılan çok geniş bir alanda kullanılan her tür mikroelektronik eleman, elektronik devre düzen ve sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimiyle ilgili işleri planlar ve yürütülmesini sağlar.
Elektrik ve elektronik alanında çalışmak isteyenlerin üstün akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve ekonomiye ilgili ve yetenekli, dikkatli ve yaratıcı kimseler olmaları gereklidir.
Elektrik - Elektronik mühendislerinin büyük bir kısmı PTT, TRT gibi kamu kuruluşlarında, bir kısmı özel sektörde ya da serbest çalışmaktadırlar. Ülkemizde elektrik-elektronik mühendislerine duyulan gereksinme çok fazladır

Felsefe

Felsefe programının amacı, maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek ve bu alanda inceleme, araştırma yapmaktır. Üniversitelerin felsefe programlarında başlıca dallar genellikle sistematik felsefe, felsefe tarihi, bilim tarihi ve mantık başlıkları altında toplanır. Bu bölüme girebilmek için normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip, temel bilimler ve sosyal bilimler alanında başarılı olmak, soyut konularla uğraşmaktan hoşlanmak ve her şeyden önce entelektüel gelişmeyi amaçlamak gerekir. Felsefe bölümünü bitirenlere felsefe "Lisans diploması" verilir. Felsefe bölümü mezunları, başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, olmak üzere bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, TRT'de, üniversitelerde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde çalışma imkanı bulmaktadırlar. Öğretmenlik sertifikası olan mezunlar liselerde öğretmenlik yapabilirler. Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler, isterlerse akademik çalışmaya yönelme olanakları da vardır.

Endüstri Mühendisliği

Endüstri mühendisliği bölümü, ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek amacıyla insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar. Endüstri mühendisliği programında başarılı olabilmek için analitik düşünme yeteneğine sahip ve yaratıcı olmak, mühendisliğe ve sosyal bilimlere ilgi duymak gerekmektedir. Bulunması gerekli diğer önemli nitelikler arasında insanlarla işbirliği yapabilme ve düşünceleri başkalarına aktarabilme gücü sayılabilir. Endüstri mühendisliği bölümlerini bitirenler "Endüstri mühendisliği Lisans diploması" verilir. Endüstri mühendisliğinin diğer mühendislerden farkı, üretim sistemlerinin tasarım ve işletmelerinde insan faktörünü daima göz önünde bulundurması, sistemlere ve problemlerin çözümüne bir bütün olarak yaklaşabilmesi ve çeşitli mühendislik ve işletme disiplinlerinin sentezini yapabilmesidir. Endüstri mühendisleri kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda iş bulabilirler. Endüstri mühendisliği ülkemizde gittikçe önemi artan bir mühendislik alanıdır. Gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde endüstri mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Eczacılık

Eczacılık programı sentetik, yarı sentetik veya biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve araştırma yapar.
Eczacılık fakültesine girebilmek ve bu fakültede başarılı olabilmek için normalin üstünde akademik yeteneğe ve bilimsel meraka sahip olmak, fen bilimlerine ve özellikle kimyaya ilgi duymak gerekir.
Eczacılık fakültelerini bitirenlere "Eczacılık Lisans Diploması" ve "Eczacı" ünvanı verilir. Eczacı sağlık hizmetleri grubundan bir meslek adamı, aynı zamanda bir ticaret adamıdır. Serbest eczacı olarak ilaç alıp satmak bir ticaret işidir. Ancak halka ve sağlık memurlarına ilaçların kaliteleri, nitelikleri hakkında bilgi verme ve tavsiyelerde bulunma işleri dolayısıyla eczacılık bir sağlık mesleğidir.
Eczacıların çoğunluğu kendilerine veya başkalarına ait eczanelerde, bir kısmı ise hastanelerin eczanelerinde sorumlu eczacı olarak, bazıları laboratuvarlarda, ilaç endüstrisinde araştırmacı veya ilaç tanıtıcısı olarak çalışırlar, küçük bir kısmı ise eğitim ile uğraşırlar.

Coğrafya

Coğrafya bölümünde, doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler gibi konularda araştırma ve eğitim yapılır. Coğrafya alanında çalışmak isteyen bir kimsenin genel akademik yeteneğe, coğrafya yanında, biyoloji, jeoloji gibi doğal; sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyması, doğayı incelemeye istekli olması gerekir. Coğrafya bölümünü bitirenler "Coğrafya Lisans diploması" alırlar ve "Coğrafyacı" ünvanını kazanırlar. Üniversitelerin coğrafya bölümü mezunlarının büyük bir kesimi ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadırlar. Bunun dışında, yüksek lisans öğrenimi yapanlar, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel müdürlüğü, MTA, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler

Biyoloji

Biyoloji bölümlerinde, canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımı, anatomisi ve fizyolojisi üzerinde araştırma ve eğitim yapılmaktadır. Biyoloji programına girmek isteyen bir kimsenin fen derslerinde başarılı olması gerekmektedir. Biyoloji alanında çalışacak kimse, meraklı bir gözlemci, sabırlı bir araştırmacı olmalıdır. Bu alanda çalışma bazen yıllarca sürecek araştırmaları gerektirir. Onun için, bu alana girmek isteyen bir kimsenin, her şeyden önce, doğayı sevmesi, canlılarla uğraşmaktan hoşlanması ve bilimsel çalışmalardan doyum sağlayan bir kimse olması beklenir. Biyoloji bölümünü bitirenler "Biyoloji Lisans Diploması"na ve "Biyolog" ünvanına hak kazanırlar. Biyolog genellikle laboratuvarlarda canlı veya ölü bitki, hayvan ve insanın hücre veya dokularının yapısını, çeşitli kimyasal etkiler sonucu bu yapıda meydana gelen değişiklikleri inceler. Biyologlar günümüzde yoğun olarak Sağlık Bakanlığı'na ve SSK'ya bağlı hastanelerde, üniversitelerin tıp fakültelerinde, hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde, Çevre Bakanlığına ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde çalışmaktadırlar. Öğretmenlik sertifikası alanlar Milli Eğitim Bakanlığı'na veya özel sektöre bağlı orta dereceli okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapmaktadırlar. Biyoloji bölümünü bitirenler, sağlık, çevre sorunları, beslenme ve eğitim gibi alanlarda çalışabilirlerse de iş bulma olanakları sınırlıdır. Araştırıcı olarak çalışmak isteyenlerin lisansüstü eğitim yapmaları gereklidir. Tarım, tıp, eczacılık, veterinerlik biyologların uygulama alanlarıdır. Biyologlar Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı ulusal parklar ve bahçeler müdürlüklerinde görev yapabilirler. Bazı biyologlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nda görev almakta, gümrüklerde yurtdışına götürülen bitki ve hayvan türlerinin denetimini yapmaktadır.

 

 

Çevre mühendisliği

Çevre mühendisliği, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında eğitim ve araştırma yapar.
Çevre mühendisliğine girmek isteyenlerin yaratıcı, araştırıcı, azimli, üstün bir genel akademik yeteneğe sahip; matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi fen dersleri yanında ekonomi, sosyoloji gibi sosyal alanlara da ilgi duyan; daha iyi ve sağlıklı bir çevre yaratabilmek için mücadele verecek kişiler olması gerekir.
Çevre mühendisliğinden mezun olanlara "Çevre Mühendisliği Lisans diploması" verilir.
Çevre mühendisliği çağımızın sorunu olan çevre kirlenmesini önlemeyi hedef aldığı ve doğrudan insan sağlığını ve refahını korumayı amaçladığı için, önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacaktır.
Çevre mühendislerinin çoğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskan, Kültür, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İller Bankası, belediyeler, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlıkları gibi kamu kuruluşlarında görev alabilirler. Sağlık bakanlığı Merkez ve İl teşkilatlarında ve Başbakanlığa bağlı olan Çevre Genel Müdürlüğü'nde çevre mühendislerine büyük gereksinim duyulmaktadır. Özel çalışanlar yukarıda belirtilen kamu kurumları, belediyeler ya da kişi ve firmaların araştırma ve planlama işlerini yapabilmekte, İller Bankası ve Belediyelerce ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlamaktadırlar: Ayrıca uzmanlaştıkları konulara göre ulaşım, tarihsel çevre, doğal çevre ve turizm planlaması konularında çeşitli iş alanları bulunmaktadır.

     
                   

 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Copyright © Agustos 2007 ariyorum.tr.gg

AB Meslekleri (1) Adalet (10) Aile (4) Aile Hekimliği (3) Aile Sağlığı (3) Akşam Sanat Okulları (1) Aletler ve Meslekler (2) Alım Satım (4) Anadolu Öğretmen Liseleri (1) Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri (1) Anadolu Kız Meslek Liseleri (29) Anadolu Meslek Liseleri (45) Anadolu Teknik Liseleri (23) Anadolu Tekstil Meslek Liseleri (5) Anadolu Ticaret Meslek Liseleri (3) Anadolu İletişim Meslek Liseleri (2) Arşivcilik (3) Avrupa Birliği Meslekler (1) Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri (5) Çevre Sanayii (6) Çiçek ve Süs Bitkileri (3) Çini İşletmeciliği (3) Çocuk Sağlığı ve Bakımı (4) Çocuklarla İlgili Meslekler (3) Çok Programlı Liseler (19) Çıraklık Eğitim Merkezleri (2) Ön Lisans Eğitimi (5) Özel Havacılık Şirketleri (1) Özel Kurslar (19) Özel Meslekler (4) Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (5) Özel Okullar (12) Özel Yetenek Sınavlı Meslekler (6) Öğretmenler (36) Öğretmenlik (37) Üniversiteler (49) Fakülteler (1) Deniz Bilimleri Fakültesi (3) Devlet Konservatuvarı (5) Dil Tarih Coğrafya Fakülteleri (8) Diş Hekimliği Fakülteleri (1) Eczacılık Fakülteleri (2) Eğitim Fakülteleri (34) Fen-edebiyat Fakülteleri (18) Güzel Sanatlar Fakülteleri (7) Hukuk Fakülteleri (13) Mühendislik Fakülteleri (41) Mesleki Eğitim Fakülteleri (12) Mimarlık Fakülteleri (5) Sağlık Bilimleri Fakülteleri (5) Siyasal Bilgiler Fakülteleri (9) Teknik Eğitim Fakülteleri (17) Teknoloji Fakülteleri (1) Tıp Fakülteleri (3) Uygulamalı Teknik Bilimler Fakülteleri (1) Veterinerlik Fakülteleri (1) İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri (12) İlahiyat Fakülteleri (3) İletişim Fakülteleri (9) İnşaat Fakülteleri (1) İşletme Fakülteleri (17) üretim Sanayii İmalat (56) Balıkçılık ve Su Ürünleri (5) Bankacılık (10) Basın Yayın (17) Basında Meslekler (1) Bayan Meslekleri (44) Büro Makineleri (4) Büro Müşteri Hizmetleri (19) Büro Yönetimi (9) Bilgisayar (28) Bilişim Teknolojileri (12) Biyomedikal (6) Borsa (6) Boya Sanayii (6) Cam Sanayii (4) Coğrafya (1) CV Resume Özgeçmiş (2) Danışmanlık Müşavirlik (11) Demir Çelik Sanayii (18) Demiryolu Taşımacılığı (3) Denetim (1) Deniz Taşıtları (10) Denizcilik (16) Denizcilik Meslek Liseleri (5) Deri Sanayii (11) Dericilik (2) Dershaneler (1) Dini Meslekler (4) Diplomat Dış İşleri Elçilik (1) Diyet Sağlıklı Yaşam (3) Dizgi Matbaa Yayıncılık (11) Diş Sağlığı (4) Doğalgaz (7) Dış Ticaret (5) El Sanatları (14) Elektrik Elektronik (34) Elektro Mekanik (8) Emlak Yönetimi (2) Emtia Borsası (1) Endüstri Meslek Liseleri (80) Enerji Sektörü (13) Eski Meslekler (4) Et Endüstrisi (2) Ev Aletleri (3) Eğitim öğretim (66) Eğlence (8) Fen Bilimleri (14) Fen Liseleri (2) Finans (13) Fizik (7) Fon Yönetimi (3) Fotoğrafçılık (7) Görsel Medya (5) Görsel Yayımcılık (4) Güvenlik (5) Güzel Sanatlar (24) Güzellik Bakım (7) Geleceğin Meslekleri (8) Geleneksel Eğitim (1) Gemicilik Gemi Sanayii (9) Gençlik Spor İl Müdürlükleri (1) Genel (9) Genel Hizmetler (15) Genetik (1) Haberleşme Telekomünikasyon (12) Halk Eğitim Merkezleri (24) Halkbilim Folklor (1) Halkla İlişkiler (3) Halı Kilim Dokumacılık (1) Haritacılık Kadastro (8) Hastane (7) Hava Harp Okulu (1) Hayvan sağlığı (3) Hayvancılık (12) Hazır Giyim (14) Hidrolik (Su) (1) Hipodrom Müdürlükleri (1) Hizmet Satış Elemanları (3) Hizmet Sektörü (2) Hizmetiçi Meslek Eğitimleri (4) Hukuk (11) Kalite Kontrol (1) Kalıpçılık (4) Kamu Hizmetleri (9) Kamu Yönetimi (10) Kanun Yapıcı Üst Düzey Yönetici Müdür (4) Kara Taşıtları (2) Karayolları Bölge Müdürlükleri (5) Karayolu Taşımacılığı (3) Kağıt Sanayii (3) Kültür ve Sanat (5) Kütüphanecilik (1) Kimya Biyokimya (18) Konfeksiyon (22) Koruyucu Hekimlik (1) Kozmetik (3) KPSS Sınavları (1) Kundura (6) Kız Meslek Liseleri (24) Kız Teknik Öğretim (11) Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüleri (14) Laboratuvar Meslekleri (3) Limanlar (1) Lokantalar (1) Maden Sanayii (16) Mahalli İdareler (3) Makine Mühendisleri Odaları Kurslar (7) Makine Sanayii (40) Maliye (10) Maliye Meslek Liseleri (2) Malzeme (5) Mankenlik (1) Masaj (3) Masörlük (3) Matbaa Meslek Liseleri (7) Matematik (3) Mütercim Tercüman Çevirmen (2) Müzik (4) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (2) Medya Haberleşme İletişim Basın (21) Memurluk (2) Mermer Sanayii (12) Meslek Arama (1) Meslek Öğretmenliği (9) Meslek Rehberi Reklamlar (1) Meslek Seçimi Rehberi (4) Meslek Seçimi Serbest Yazılar (3) Meslek Tanımları (563) Meslek Tanıtımları (564) Meslek Tanıtımı (562) Meslek Yüksek Okulları (126) Mesleki Eğitim (17) Mesleki Eğitim Merkezleri (118) Mesleki Projeler (1) Meslekler Anahtar Kelimeler (1) Meslekler Özel Günler ve Haftalar (2) Meslekler Rehberi Yorumlar (1) Mesleklerle İlgili Meslekler (3) Mesleklerle İlgili Sorular (2) Metalurji (13) Meteoroloji Hava Durumu (1) Mimar Ve Mühendislik (49) Mimarlık (8) Mobilyacılık Dekorasyon (13) Moda (13) Motor Meslek Liseleri (3) Muhasebe (10) Nanoteknoloji (1) Nükleer Enerji (2) Okul Öncesi Eğitim (1) Orman Ağaç İşleri (18) Orman Fakülteleri (2) Otelcilik (10) Otelcilik Turizm Meslek Liseleri (6) Otomasyon Teknolojileri (4) Otomotiv (21) Park ve Bahçeler (3) Pedagojik Formasyon İsteyen Meslekler (5) Petrol ve Petrokimya Sanayii (6) Peyzaj (1) Plastik Sanatlar (3) Plastik Sanayii (5) Pnömatik (Hava) (1) Polislik Meslek Yüksekokulları (1) Pratik Kız Sanat Okulları (6) Profesyonel Meslekler (3) PTT Posta Telefon Telgraf (1) Radyo Televizyon (7) Radyoloji (2) Rehberlik (10) Rehberlik Psikolojik Danışmanlık (8) Reklamcılık (9) Reklamlar (4) Robotik Sistemleri (1) Sanat (1) Sanat ve Tasarım Fakülteleri (2) Sanatkarlar (10) Satış Pazarlama (23) Sağlık Meslek Liseleri (13) Sağlık Meslek Yüksek Okulları (17) Sağlık Teknik Liseleri (4) Süslemecilik Dekorasyon (25) Sekreterlik (4) Seramik (5) Seyahat (10) Seyahat Firmaları Kursları (1) Sigortacılık (4) Sinema (1) Sivil Haacılık Yüksek Okulu (1) Siyaset (1) Sosyal Bilimler (14) Soğutma Havalandırma Sistemleri (2) Spor (6) Suyla İlgili Meslekler (5) Sıhhi Tesisat (7) Takı ve Ziynet Eşyaları (6) Tamir Bakım (25) Tarih (11) Tarım (29) Tarım Meslek Liseleri (2) Tasarım (14) Tatlı Şekerleme (2) Taşımacılık (10) Taşıt Sürücü Kursları (3) Taşıyıcılar (4) Türk Hava Kurumu (1) Türk Havayolları THY Araç Bakım ve Onarımı (1) Ayakkabıcılık (1) Bahçecilik (1) Bilgisayar (2) Bilgisayar Bilimi (1) Bilgisayar Kullanımı (1) Büro Yönetimi ve Sekreterlik (1) Camcılık (1) Denizcilik- Gemi Adamlığı (1) Dericilik (1) Dökum Teknolojisi (1) El Dokuma (1) Elektrik Elektronik (1) Enerji Soğutma ve İklimlendirme (1) Eğlence (1) Eğlence Meslekleri (1) Eğlence Sektörü (1) Fotoğrafcılık (1) Gaz ve Tesisat Teknolojisi (1) Gazetecilik ve Muhabirlik (1) Gemi Yapımı (1) Gıda (1) Gıda Meslekleri (1) Gıda Teknolojisi (1) Giyim (1) Grafik (1) İnşaat Teknolojisi (mimari ve yapı) (1) Kağıt (1) Kağıt Üretim (1) Kimya Ve İşleme (1) Konaklama Hizmetleri (1) Kuaförlük ve Güzellik Hizmetleri (1) Kundura (1) Kuyumculuk (1) Kuyumculuk Teknolojisi (1) Makine Teknolojileri (1) Matbaacılık (1) Medya Meslekleri (1) Meslek Rehberi (1) Meslek Seçimi (1) Meslek Seçimi Testleri (1) Meslek Tanıtımı (51) Meslek Tanıtımları (50) Metal Teknolojileri (1) Mobilya ve Dekorasyon (1) Muhasebe (1) Muhasebe Vergilendirme (1) Mühendis (1) Mühendislik (1) Nakış (1) Organizasyon Hizmetleri (1) Otomasyon (1) Otomotiv (1) Otomotiv Teknolojisi (1) Pazarlama (1) Plastik Teknolojisi (1) Radyo (1) Radyo-TV Meslekleri (1) Raylı Sistemler (1) Seramik (2) Seramik Sanatı (1) Seramik Teknolojisi (1) Seyahat Acenteciliği (1) Sigortacılık (1) Sigortacılık Meslekleri (1) Su ürünleri (1) Tekstil (2) Tekstil Meslekleri (1) Temel Sağlık Hizmetleri (1) The Nack (1) TV (1) Türkiye Meslekler (1) Anadolu Kız Meslek Liseleri29 Anadolu Meslek Liseleri45 Anadolu Teknik Liseleri23 Öğretmenler36 Öğretmenlik37 Üniversiteler49 üretim Sanayii İmalat56 Bayan Meslekleri44 Bilgisayar28 Elektrik Elektronik34 Endüstri Meslek Liseleri80 Eğitim öğretim66 Eğitim Fakülteleri34 Güzel Sanatlar24 Halk Eğitim Merkezleri24 Konfeksiyon22 Kız Meslek Liseleri24 Makine Sanayii40 Mühendislik Fakülteleri41 Medya Haberleşme İletişim Basın21 Meslek Tanımları563 Meslek Tanıtımları564 Meslek Tanıtımı562 Meslek Yüksek Okulları126 Mesleki Eğitim Merkezleri118 Mimar Ve Mühendislik49 Otomotiv21 Satış Pazarlama23 Süslemecilik Dekorasyon25 Tamir Bakım25 Tarım29 Teknik Liseler26 Teknikerlik133 Teknisyenlik75 Tekstil Giyim54 Tıp Sağlık48 Ulaştırma23 Yapı İnşaat Emlak42 Yiyecek Gıda Beslenme24 İşletme Ekonomi46 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTÜERYA AKTÜERYA BİLİMLERİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ ANTROPOLOJİ ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ ARKEOLOJİ ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI B BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BANKACILIK BANKACILIK VE FİNANS BANKACILIK VE FİNANSMAN BANKACILIK VE SİGORTACILIK BASIN VE YAYIN BESLENME VE DİYETETİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BİLGİSAYAR - ENFORMATİK BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BİYOKİMYA BİYOLOJİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ C COĞRAFYA COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ Ç ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÇEVİRİBİLİM ÇEVRE BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ D DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ DERİ MÜHENDİSLİĞİ DİL BİLİMİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ DİŞ HEKİMLİĞİ DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ E EBELİK ECZACILIK EKONOMETRİ EKONOMİ EKONOMİ - YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI EKONOMİ VE FİNANS ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ENDÜSTRİYEL TASARIM ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI EV EKONOMİSİ F FARS DİLİ VE EDEBİYATI FELSEFE FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ FİNANS MATEMATİĞİ FİZİK FİZİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ G GAZETECİLİK GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK GIDA MÜHENDİSLİĞİ GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI GÜVERTE H HALKBİLİM HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HİNDOLOJİ HİTİTOLOJİ HUKUK HUNGAROLOJİ I - İ İÇ MİMARLIK İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI İKTİSAT İLAHİYAT İLETİŞİM İLETİŞİM BİLİMLERİ İLETİŞİM SANATLARI İLETİŞİM TASARIMI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZ DİL BİLİMİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI İSTATİSTİK İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ İŞLETME İŞLETME - EKONOMİ İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ İŞLETME ENFORMATİĞİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI J JAPON DİLİ VE EDEBİYATI JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ K KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ KAMU YÖNETİMİ KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT KİMYA KİMYA - BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ KONTROL MÜHENDİSLİĞİ KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ KORE DİLİ VE EDEBİYATI KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ KÜLTÜR BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI KÜLTÜR YÖNETİMİ KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER L LATİN DİLİ VE EDEBİYATI LEH DİLİ VE EDEBİYATI LOJİSTİK YÖNETİMİ M MADEN MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ MALİYE MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ MATEMATİK MATEMATİK – BİLGİSAYAR MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ MEDYA VE İLETİŞİM MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ METAL ÖĞRETMENLİĞİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MİMARLIK MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ MODA TASARIMI MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI MÜTERCİM – TERCÜMANLIK N NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ O - Ö OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ P PAZARLAMA PAZARLAMA ÖĞRETMENLİĞİ PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM PEYZAJ MİMARLIĞI PSİKOLOJİ R RADYO VE TELEVİZYON RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ REKLAMCILIK REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER RUS DİLİ VE EDEBİYATI S SAĞLIK İDARESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ SAĞLIK MEMURLUĞU SANAT TARİHİ SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI SANAT YÖNETİMİ SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ SERMAYE PİYASASI SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SİGORTACILIK SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ SİNEMA SİNEMA VE TELEVİZYON SİNOLOJİ SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ SİYASET BİLİMİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL HİZMET SOSYOLOJİ SU ÜRÜNLERİ SÜMEROLOJİ Ş ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA T TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ TARIM İŞLETMECİLİĞİ TARİH TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ TEKSTİL DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ TEKSTİL GELİŞTİRME VE PAZARLAMA TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ TIP TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ TURİST REHBERLİĞİ TURİZM ANİMASYON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE OTELCİLİK TURİZM VE REHBERLİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TÜRK HALK BİLİMİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TÜTÜN EKSPERLİĞİ U UÇAK ELEKTRİK - ELEKTRONİK UÇAK GÖVDE - MOTOR UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM UÇAK MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ULUSLARARASI FİNANS ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ ULUSLARARASI İŞLETME ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK ULUSLARARASI LOJİSTİK ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK ULUSLARARASI TİCARET ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK URDU DİLİ VE EDEBİYATI UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR UZAY MÜHENDİSLİĞİ Ü ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ V - Y - Z VETERİNER YAPI ÖĞRETMENLİĞİ YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ YİYECEK-İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ Uçak Bakım Teknolojisi (1) Yiyecek İçecek (2) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (1) (4) Türk Meslekler Sözlüğü (1) Türkiye İş Kurumu Kursları (6) Tütün ve Çay Sanayii (3) TCDD Meslekleri (2) Teknik Öğretmenler (15) Teknik öğretmenlik (16) Teknik Eğitim (17) Teknik Liseler (26) Teknik Resim (5) Teknikerlik (133) Teknisyenlik (75) Teknoloji Mühendisi (1) Tekstil Baskı Boyama (3) Tekstil Giyim (54) Terapi (3) Tersanecilik (3) Tesis Makine Operatörleri Montajcıları (15) Ticaret (5) Ticaret Meslek Liseleri (8) Ticaret ve Turizm Fakülteleri (2) Tiyatro (4) Toplum Düzeni (3) Toplum Sağlığı (16) Trikotaj (6) TRT Hizmetiçi Eğitimleri (3) TUREM Turizm Eğitim Merkezleri (3) Turist Rehberi (4) Turizm (19) Turizm Bakanlığı Kursları (4) Turizm Otelcilik Meslek Liseleri (6) Tıp Sağlık (48) Uçak Ve Havacılık (12) Ulaştırma (23) Uluslararası (13) Uluslararası Ticaret (2) Usta Çırak Usülü Meslekler (10) Uzay Teknolojileri (5) Videolu Meslek Tanıtımları (1) Yabancı Dil (11) Yapı Meslek Liseleri (5) Yapı İnşaat Emlak (42) Yatırım (5) Yönetim Yöneticilik (11) Yüksek Lisans Eğitimi (3) Yüksek Okullar (17) Yedek Parça Sanayii (1) Yeni Meslekler (9) Yetenekler ve Meslekler (1) Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri (1) Yiyecek Gıda Beslenme (24) Yurtdışı Eğitim (4) Yurtdışı Meslekler (3) Yurtlar (1) Ziraat (7) Ziraat Makineleri (2) Şehirlerarası (3) İdeal Meslek (2) İlaç Endüstrisi (2) İlköğretim (7) İngilizce Meslekler (5) İnsan Kaynakları (2) İnternet (1) İstatistik (1) İthalat İhracat (5) İş Makineleri (9) İşçilik (2) İşletme Ekonomi (46)
Web Stats